P R I V A C Y V E R K L A R I N G
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt onder andere in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via een e-mail aan : contact@FIERarchitecten.nl
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken uw vraag beantwoorden.

F I E R   a r c h i t e c t e n
FIER architecten bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08209086. FIER architecten is werkzaam als architectenbureau in de branche Architecten (geen interieurarchitecten).

W e b s i t e
Als wij het hebben over de website dan wordt daar mee bedoeld : www.FIERarchitecten.nl

P e r s o o n s g e g e v e n s   w a a r o v e r   w i j   b e s c h i k k e n
Door gebruik te maken van de diensten van FIER architecten beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnnummer
– Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
– Uw factuuradres
– Uw BSN-nummer
– Eventueel uw BTW-nummer en KvK-nummer (indien u een onderneming heeft)

W a a r   g e b r u i k e n   w i j   d e z e   g e g e v e n s   v o o r
Deze gegevens gebruikt FIER architecten voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen.
Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van bijvoorbeeld de aanvraag voor een vergunning.

H o e   l a n g   b e w a r e n   w i j   d e z e   g e g e v e n s
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

B e s c h e r m i n g    v a n   u w   g e g e v e n s
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “Datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

G e g e v e n s   d e l e n  m e t  d e r d e n
– Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:
– De gemeente
– Een aannemer
– Een installateur
– Soortgelijke bedrijven en instanties

Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via contact@FIERarchitecten.nl

W e b s i t e
Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

C o o k i e s
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter, Linked-in, Instagram etc. Het delen van de berichten op deze sociale media wordt mogelijk gemaakt door een code die door deze mediakanalen zelf wordt aangeleverd. Door middel van die code wordt een cookie geplaatst, die door deze sociale mediakanalen wordt gebruikt om informatie te verzamelen. De cookies worden door ons niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verwerken. De sociale mediakanalen hanteren hun eigen privacy verklaringen. Lees de privacy verklaringen van de hierboven genoemde sociale mediakanalen om te weten wat zij met uw persoonlijke gegevens doen. U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via de browserinstellingen.

S t a t i s t i e k e n
Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacygevoelige informatie
Geen van deze statistieken kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan.

W e b f o r m u l i e r
Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.

Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail. De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

U w  g e g e v e n s   i n z i e n,   w i j z i g e n  o f   v e r w i j d e r e n
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contac@FIERarchitecten.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

K l a c h t   i n d i e n e n
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door FIER architecten, horen wij dat graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en FIER architecten heeft het recht om deze privacyverklaring te actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop FIER architecten met uw persoonsgegevens omgaat.

V e r s i  e    v a n   d e z e   p r i v a c y  v e r k l a r i n g 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 november 2018.